Podsumowano dwa projekty realizowane przez Powiat Policki

/media/1920//20240509_083314_610448.jpg

26 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach podsumowano dwa projekty realizowane przez Powiat Policki.

W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym wykonawcy inwestycji, przedstawiciele służb i inspekcji oraz samorządów gminnych i powiatowych.

Pierwszy projekt zrealizowany przez Powiat Policki to "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim".

Realizację projektu przedstawiła Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Projekt realizowany był w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

Podczas realizacji projektu zmodernizowano instalację co, docieplono ściany zewnętrzne warstwą styropianu, wymieniono drzwi zewnętrzne, docieplono stropodachy, zmodernizowano c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem, zamontowano wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną, wymieniono oświetlenie na energooszczędne z czujkami ruchu, zamontowano panele fotowoltaiczne.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 174 651,04 zł.

Na jej realizację Powiat Policki uzyskał dotację ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych i Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecinie. Część kwoty pochodziła także z budżetu Powiatu Polickiego.

Drugim projektem zrealizowanym przez Powiat Policki było „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Realizację tego projektu przedstawił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

W pierwszym etapie projektu zostało wywiezionych prawie 60 tysięcy ton odpadów pozostawionych po firmie Ekorama. II etap projektu obejmował rekultywację i remediację gruntu wraz z nadaniem nowych wartości użytkowych terenu związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 27 379 681,10 złotych. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 20 375 268,48 złotych, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 3 130 000,00 złotych, a pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Polickiego 2 388 357,94 zł i Gminy Police 1 486 054,68 zł.